our services

HR Consultant ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการจัดระบบงานด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจร (ทั้ง HRM และ HRD) โดยมีลักษณะการให้บริการ ดังนี้
1.ที่ปรึกษาประจำ :
 • ให้คำปรึกษาทุกปัญหาที่เกี่ยวกับบุคลากร
 • สอนและพัฒนาทีมงานฝ่ายบุคคลให้มีความรู้ ทักษะในการทำงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงกรณีที่บริษัทต้องการให้สร้างทีมงานฝ่ายบุคคลด้วย (กรณียังไม่มีฝ่ายบุคคล)
 • ร่วมพัฒนาบุคลากรของบริษัท
 • กำหนดสิ่งที่จะทำตลอดระยะเวลาของสัญญา ซึ่งปกติจะทำสัญญาปีต่อปี
 • กำหนดวันเข้าทำงานในบริษัทของลูกค้า เช่น เข้าทำงานสัปดาห์ละ 1 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรอบการทำงานที่จะกำหนดร่วมกัน
2.ที่ปรึกษาโครงการ :
 • กำหนดสิ่งที่บริษัทจะได้รับหลังจบโครงการ
 • ระยะเวลาของโครงการขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องทำ เช่น ระยะเวลาของโครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ KPI และ Competency อยู่ที่ 2 – 4 เดือน, ระยะเวลาของการปรับปรุง JD (Job Description) ให้เป็นปัจจุบันและได้มาตรฐาน คือ นำ JD ไปใช้ในการประเมินผลงาน - การพัฒนาพนักงาน – การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน อยู่ที่ 3 – 6 เดือน เป็นต้น

การเป็นวิทยากร
 • ทางสถาบัน CDC ไม่มีนโยบายในการจัด Public Training แต่ยินดีรับเป็นวิทยากรผ่านสถาบันที่ให้บริการด้านการจัดสัมมนา
 • รับเป็นวิทยากรบรรยายให้บริษัทต่างๆ ในหลักสูตร (In-house Training ) ที่ทางบริษัทต้องการ

...Management Team

 • คุณ ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

  กรรมการบริษัท ฟอร์ยู ฟอร์เอเวอร์ จำกัด
  ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยาย ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ การจัดการ
  Mobile : 086-380-5917
  Line ID : @aj.tippawan
  E-mail : t.tippawan@live.com
  facebook.com/tippawan.tiranaprakit
 • คุณ วิรัช ติรณะประกิจ

  ผู้จัดการทั่วไป
  Mobile : 087-901-1706

Our Customers